Cookies, czyli Ciasteczka, Rodo i inne atrakcje 

 

Polityka Prywatności portalu internetowego Magazynu Atystycznego „Lumpex (lumpexmagazine.com)” 

 

Niniejszy dokument określa szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu internetowego lumpexmagazine.com, działającego pod adresem internetowym https://lumpexmagazine.com (dalej jako „Portal”) oraz zasady korzystania z plików cookies. Zapoznając się z niniejszą Polityką Prywatności uzyska Pan/Pani informację na temat tego kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, w jakim celu dane te są zbierane, jaka jest podstawa prawna ich zbierania, komu dane te będą przekazywane i jak długo będą przechowywane oraz jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z udostępnieniem swoich danych osobowych.

1. Administrator

a. Portal jest prowadzony i zarządzany przez Magazyn Artystyczny „Lumpex” Barbara Głębocka, z siedzibą w Częstochowie, 42-221, wpisaną do rejestru CEIDG. Firma Lumpex jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu oraz danych osobowych darczyńców Lumpexu w zakresie w jakim decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych osobowych.

c. Możliwe jest skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: lumpex@lumpexmagazine.com

2. Dane osobowe

a. Użytkownicy Portalu korzystający z usługi konta „Lumpexory” oraz użytkownicy dokonujący darowizny przekazują Fundacji swoje dane osobowe.

b. W przypadku, gdy użytkownik Portalu dokonuje rejestracji za pośrednictwem swojego konta w serwisie społecznościowym Facebook, Magazyn Lumpex może otrzymać dostęp do niektórych danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, zdjęcie), zamieszczonych na koncie użytkownika w danym serwisie, zgodnie z warunkami i postanowieniami obowiązującymi w tychże serwisach. Lumpex może też przetwarzać takie dane, jak szczegółowe daty logowań użytkownika w Portalu, czy szczegółowe dane dotyczące ostatniej płatności (darowizny) dokonanej na rzecz Lumpexu. 

c. Użytkownicy Portalu, którzy rezygnują z korzystania z usługi konta „Lumpexory”, przesyłając do Lumpex wiadomość pocztą elektroniczną, przekazują Lumpexowi dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Użytkownicy Portalu, którzy rezygnują z dokonywania cyklicznych płatności pieniężnych na rzecz Lumpexu, przesyłając Lumpexowi wiadomość pocztą elektroniczną, przekazują Lumpexowi dane osobowe wymienione w zdaniu poprzednim, a ponadto swoje imię i nazwisko.

d. Darczyńcy na rzecz Magazynu Artystycznego „Lumpex”, którzy dokonują darowizn pieniężnych tradycyjnym przelewem bankowym przekazują Lumpexowi dane osobowe w postaci imion, nazwisk, adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego. Lumpex może też przetwarzać dane w postaci adresów poczty elektronicznej darczyńców Lumpexu, o ile zdecydują oni o udostępnieniu ich Lumpexowi.

e. Lumpex pozyskuje też dane osobowe darczyńców Lumpexu, którzy dokonują rejestracji w Portalu lub dokonują darowizny za pośrednictwem operatora płatności internetowych. W takim przypadku dane osobowe darczyńcy przekazywane są Lumpexowi przez jednego z operatorów płatności internetowych, tj.PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu ,.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

a. Dane osobowe użytkowników Portalu, którzy dokonali rejestracji w Portalu i korzystają z usługi konta „Lumpexory” (obejmującej poszczególne funkcjonalności udostępnione w ramach tej usługi, a w tym newsletter), przetwarzane są w celu prawidłowego wykonania tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym pkt a. jest ich niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta „Lumpexory” z użytkownikiem Portalu lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika Portalu przed zawarciem tej umowy.

b. Dane osobowe darczyńców oraz osób dokunjących zakupów w sklepie Lumpex są ponadto przetwarzane w celu prawidłowego wykonania umów darowizny jak i sprzedaży na rzecz Lumpexu, w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowo-księgowej, w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń z umowy darowizny lub spredaży lub obroną przed takimi roszczeniami oraz w celu informowania darczyńców czy konsumentów o działalności Portalu i promowania celów statutowych przez Lumpex. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym pkt b. jest:

i) w przypadku informowania darczyńców o działalności Portalu i promowania celów statutowych Lumpexu – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji celów statutowych Magazynu,\

ii) w przypadku rozliczeń finansowo-księgowych umów darowizny – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego,

iv) w przypadku przechowywania danych osobowych po rozwiązaniu umów darowizny – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Lumpex polegający na możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem tych umów lub obrony przed takimi roszczeniami,

v) w przypadku rezygnacji użytkownika Portalu z dokonywania cyklicznych płatności pieniężnych na rzecz Lumpexu – niezbędność przetwarzanych danych do potwierdzenia prawidłowości i skuteczności złożonego przez użytkownika Portalu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o dokonywanie cyklicznych płatności pieniężnych.

c. Dane osobowe użytkowników Portalu, którzy zamówili usługę newsletter, ale nie korzystają z usługi konta „Lumpexory”, przetwarzane są w celu realizacji na ich rzecz usługi newsletter.

d. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, osobie która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Takie cofnięcie zgodny pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

e. Lumpex nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników Serwisu lub darczyńców innym osobom lub instytucjom, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 4 poniżej oraz kiedy obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.

4. Odbiorcy danych osobowych

a. Dane użytkowników Portalu przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z funkcjonowaniem Portalu i bazami danych, a w tym:

 

 

i) w związku z hostingiem – © 2006-2020 Wix.com, Inc, dane zbierane w związku z korzystaniem z Portalu przez użytkowników.

 

5. Przechowywanie i ochrona danych. Uprawnienia podmiotów danych

a. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej, będą przechowywane:

i) w przypadku użytkowników Portalu, którzy korzystają z usługi konta „Lumpexory” lub którzy zamówili usługę newsletter, nie korzystając z usługi konta „Lumpexory” – przez okres korzystania z danej usługi,

ii) w przypadku darczyńców Lumpexu – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową darowizny lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że podanie wskazanych powyżej danych jest warunkiem zawarcia umowy darowizny (dokonywania cyklicznych płatności pieniężnych) i świadczenia określonych usług za pośrednictwem Portalu. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością skorzystania z usługi newsletter lub niemożnością dokonania darowizny (w tym płatności cyklicznych) na rzecz Lumpexu lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o akcjach i przedsięwzięciach realizowanych w ramach działalności Lumpexu oraz o możliwości finansowego wspierania Lumpexu.

c. Każdej osobie, której Administratorem danych osobowych jest Lumpex przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

e. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres Lumpex@lumpexmagazine.com

f. Lumpex stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

g. Użytkownik Lumpexu jest zobowiązany do zabezpieczenia identyfikatora i hasła do swojego konta przed dostępem osób trzecich.

h. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownikom Portalu oraz darczyńcom Lumpexu przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o Cookies 

 

Polityka plików “cookies” serwisu Lumpex 

7. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

9. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

         a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

         b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki              te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

         c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 

   10.  Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników        strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

  11. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które               mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale                           sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o             świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa                         wspólnotowego

   12.. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie             plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 

    13. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe         informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania

       (przeglądarki internetowej).

            Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

      14. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić                poprawne działanie Stron Internetowych.

15. Postanowienia końcowe

a. Serwer Portalu zbiera informacje dotyczące wykorzystania Portalu przez użytkowników oraz ich adresów IP. Informacje te wykorzystywane są tylko w celach technicznych oraz do tworzenia wszelkiego rodzaju anonimowych statystyk.

b. Użytkownicy korzystając z Portalu mogą używać wtyczek społecznościowych i innych elementów umieszczanych przez podmioty trzecie, które umożliwiają publikowanie informacji w innych miejscach w Internecie, na przykład na koncie użytkowników w mediach społecznościowych (np. Facebook, Google, Twitter). Decyzja użytkownika o ujawnieniu swoich danych osobowych takim podmiotom trzecim podlega zasadom prywatności tych podmiotów trzecich.

c. Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest w Portalu. Korzystając z Portalu użytkownik akceptuje aktualną wersją Polityki Prywatności.

d. Administratorowi przysługuje prawo do zmian niniejszej Polityki Prywatności. Aktualne wersje Polityki Prywatności będą udostępniane w Portalu, w razie uzasadnionej potrzeby wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

Regulamin sklepu internetowego 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Lumpex (nazwa sklepu), dostępny pod adresem internetowym https://www.lumpexmagazine.com/, prowadzony jest przez Barbara Głębocka  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą .Magazyn Artystyczny „Lumpex” Barbara Głębocka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5732921498,  REGON 387070058

 

 

 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

 

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 

 

 

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magazyn Artystyczny „Lumpex” Barbara Głębocka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5732921498, REGON 387070058

.

 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.lumpexmagazine.com/

 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Wiolinowa 16, 42-221, Częstochowa

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: lumpex@lumpexmagazine.com

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 784 011 171 

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 94 1020 1664 0000 3202 0634 4503

 

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09.00-17.00 (pn-pt)

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej)

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 

 

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

 

 

   3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 

 

  4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za.          transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

  5.W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

   6.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : Imię i nazwisko, adres e-mail

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Wyświetl koszyk” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka paczkomatem

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 

 

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 2. Płatności elektroniczne

 3. Płatność kartą płatniczą.

 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane..

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

 2. A) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

 

 

 

 

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

 

 

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty,  bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 2. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 

wersja dla sklepów, sprzedających produkty używane

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są używane Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.

 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

 

 

 

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. 5. Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych